Łukasz Szewczyk22.06.2022 (18:17)brak komentarzy

Wirtualna Polska dołączyła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności

• Wirtualna Polska na początku roku przyjęła Strategię Zrównoważonego Rozwoju, gdzie jednym z filarów jest zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju i środowiska pracy szanującego różnorodność.
• Teraz spółka podpisała Kartę Różnorodności, która jest inicjatywą pod patronatem Komisji Europejskiej i jednym z ważnych kroków w realizacji strategii.
WP Biuro
Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa, która w Polsce koordynowana jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ma ona na celu rozpowszechnianie oraz promowanie równego traktowania w miejscu pracy. Jej podpisanie jest równoznaczne z brakiem zgody na dyskryminację ze względu na płeć, orientację psychoseksualną, pochodzenie, rasę, wiek oraz wiele innych czynników, które właśnie sprawiają, że się różnimy. Idea jaka przyświeca Karcie Różnorodności to pielęgnacja różnic.
¬- Dobre przywództwo wymaga otaczania się ludźmi o różnych perspektywach, którzy chcą i mogą bez obaw wyrażać swoje zdanie. Droga do różnorodności w WP zaczyna się od mentoringu i wspierania rozwoju naszych pracowników na ich ścieżce kariery. Dla nas ważne są kompetencje, nie płeć, wiek czy pochodzenie. Doceniamy różnorodne spojrzenie i wiemy, że prowadzi ono do osiągania lepszych wyników we wszystkich dziedzinach działalności. Właśnie na tym i na naszych pracownikach najbardziej nam zależy - mówi Elżbieta Bujniewicz-Belka, CFO Wirtualna Polska Holding.

Wzajemny szacunek, równość i tolerancja - to wartości wyznawane od dawna przez Wirtualną Polskę. Spółka otwarcie angażuje się w akcje społeczne oraz silnie przeciwdziała dyskryminacji. Samodzielnie kształtuje warunki zatrudnienia i współpracy, mając na względzie rodzaj i jakość wykonywanej pracy lub usług, swoje potrzeby i możliwości oraz otoczenie rynkowe. Przestrzega zasad równego traktowania, w tym również w zakresie zatrudniania i polityki wynagradzania. Wspiera rozwój pracowników i aktywnie promuje rolę kobiet w zarządzaniu. Przed rozpoczęciem pracy każdy podlega zaznajomieniu się z Kompasem Etyki oraz treścią Procedury postępowania
w razie wystąpienia zachowań niepożądanych. Dołączenie przez WP do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności daje dodatkową pewność, że wartości te zostaną utrzymane i będą dalej pielęgnowane.