Łukasz Szewczyk23.09.2010 (10:20)brak komentarzy

Powstaje europejski znak zaufania e-handlu

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie, w którym popiera propozycje zmierzające do zwiększenia wymiany międzynarodowej w handlu elektronicznym i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa takich transakcji nabywcom.
Parlament jest przekonany, że zaufanie konsumentów można rozwijać poprzez usuwanie przeszkód w handlu elektronicznym, jednocześnie zachowując najwyższy poziom ochrony konsumenta. Może temu służyć europejski znak zaufania gwarantujący wiarygodność i jakość produktów znajdujących się na transgranicznym rynku elektronicznym. Dlatego, zdaniem posłów, Komisja powinna utworzyć europejski znak zaufania opierający się na jasnych, przejrzystych i podlegających kontroli zasadach, który byłby wprowadzony równolegle ze znakami zaufania obowiązującymi już w państwach członkowskich.
Częstą przeszkodą w rozwoju transgranicznego handlu internetowego jest postawa niektórych dostawców odmawiających obsługi transakcji od klientów z innych krajów. Parlament ubolewa nad faktem, że w kilku państwach ciągle jeszcze nie wdrożono w pełni dyrektywy usługowej i wzywa Komisję i państwa członkowskie do położenia kresu dyskryminacji konsumentów ze względu na adres elektroniczny lub miejsce zamieszkania.

Posłowie uważają, że nabywca powinien znać tożsamość i dane kontaktowe sprzedawcy. Parlament zachęca do opracowania bezpiecznego i innowacyjnego sposobu dokonywania płatności on-line, który zapewni konsumentowi swobodę decyzji i możliwość wyboru formy płatności, nie będzie nakładał podatków utrudniających lub ograniczających ten wybór oraz zapewni ochronę danych osobowych konsumenta.

Przyjęte we wtorek sprawozdanie w sprawie pełnego ukształtowania rynku wewnętrznego w handlu elektronicznym stanowi odpowiedź Parlamentu na dokument roboczy Komisji Europejskiej z marca 2010 roku i zawiera zalecenia dla dalszych działań Komisji.

- Handel elektroniczny niesie wielki potencjał dla poprawy konkurencyjności europejskiej gospodarki i rozwoju jednolitego rynku. Otwiera także korzystne możliwości dla klientów i przedsiębiorców w dobie kryzysu gospodarczego. Dlatego tak ważne jest, aby liderzy Unii Europejskiej zapewnili skuteczne wdrożenie zapisów usuwających ostatnie bariery w handlu elektronicznym i aby obywatele i przedsiębiorcy mogli w pełni wykorzystać jego potencjał - mówił przez głosowaniem autora sprawozdania Pablo Ariasa Echeverria (EPP, ES).

Komisja pracuje nad nowa dyrektywą w sprawie praw konsumentów oraz zobowiązała się do przedstawienia do 2012 roku kodeksu praw w transakcjach elektronicznych.
Parlament Europejski