Łukasz Szewczyk10.05.2014 (11:51)brak komentarzy

T-Mobile Polska zmienia regulaminy w zakresie reklamacji - wykaz zmian

W związku ze zmianami prawa w zakresie reklamacji usług telekomunikacyjnych, komórkowa sieć T-Mobile od 8 czerwca 2014 roku wprowadza zmiany w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych. W związku ze zmianami klientów nie przysługuje prawo do bezkarnego wypowiadania umów promocyjnych.
Jak informuje operator, istota zmian warunków Regulaminu obejmuje następujące kwestie:

Zmienia się katalog form właściwych dla wniesienia reklamacji. Pozostaje forma pisemna i ustna (w tym za pośrednictwem telefonu), jednak nowe postanowienia ograniczają możliwość posługiwania się innymi niż telefon środkami porozumiewania się na odległość do środków komunikacji elektronicznej umożliwiających przekazywanie treści w formie elektronicznej. W konsekwencji ustanie możliwość składania reklamacji przy pomocy faksu.
Operator będzie mógł potwierdzić przyjęcie reklamacji i odpowiedzieć na nią na papierze albo przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji oraz odpowiedź na nią będą mogły być udzielone w formie elektronicznej za zgodą Abonenta na wskazany przez niego w tym celu adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy reklamacja wpłynie przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, Operator będzie potwierdzać jej przyjęcie i odpowiadać na nią w formie elektronicznej na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej (albo w inny dopuszczony przez
Operatora i wskazany przez Abonenta sposób w ramach środków komunikacji elektronicznej). Jeżeli Abonent składający reklamację nie wskaże adresu poczty elektronicznej albo innego uzgodnionego środka komunikacji elektronicznej, Operator potwierdzi przyjęcie reklamacji i odpowie na nią na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana, albo z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej użytego przez Abonenta do złożenia reklamacji (w ramach dopuszczonych przez Operatora)

Sporządzane przez Operatora potwierdzenie przyjęcia reklamacji oraz odpowiedź na reklamację będą musiały - obok elementów wymaganych do wejścia zmiany w życie - zawierać także informację o dniu złożenia reklamacji.

W przypadku gdy tego dotyczy reklamacja i Operator ją uwzględni, odpowiedź na nią będzie
musiała odnosić się nie tylko do odszkodowania, ale także do zwrotu innej należności -z podaniem kwoty, terminu wypłaty lub zwrotu, albo wskazaniem, że kwota odszkodowania lub innej należności zostanie zaliczona na poczet przyszłych płatności, zgodnie z wnioskiem Abonenta.

Odpowiedź na reklamację udzielana na papierze nie będzie
już musiała zawierać podpisu pracownika Operatora - wystarczą identyfikujące go dane (imię i nazwisko oraz stanowisko).

W przypadku odmowy uznania reklamacji, odpowiedź będzie musiała być dostarczona przesyłką poleconą tylko wtedy, gdy udzielana jest ona na papierze. Do zmiany obowiązuje zasada, że każda odpowiedź musiała być udzielona w formie pisemnej, więc każda odmowna odpowiedź musiała być dostarczane przesyłką poleconą.

Jeżeli wysłana przez Operatora odpowiedź na reklamację nie została doręczona Abonentowi, Operator, na żądanie Abonenta wyrażone w taki sposób w jaki może zostać wniesiona reklamacja, niezwłocznie przekazuje ponownie tę odpowiedź, jej duplikat lub kopię. Abonent, w porozumieniu z Operatorem, określa sposób, formę i postać, w jakiej ponowna odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopia ma zostać przekazana. Na żądanie Abonenta, w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części, Operator ponownie
będzie przekazywać odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopię przesyłką poleconą, bez względu na formę, w jakiej pierwotnie została wysłana odpowiedź na reklamację. Operator
nie będzie jednak obowiązany do ponownego przekazania Abonentowi odpowiedzi na reklamację, jej duplikatu lub kopii, jeżeli z okoliczności danej sprawy jednoznacznie będzie wynikać, że odpowiedź na reklamację została doręczona Abonentowi.

Nowy regulamin usług dostępny jest na stronie operatora.


W przypadku braku akceptacji dokonywanych zmian klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy zawartej na czas o znaczony przed upływem tego czasu, Operatorowi przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania (kary umownej) tytułem zwrotu ulg i związanej z zawarciem umowy. Uprawnienie Operatora jest związane z tym, że zmiany Regulaminu wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, albo są jedynie zmianami redakcyjnymi niestanowiącymi zmiany warunków.