Łukasz Szewczyk24.12.2011 (15:57)21 komentarzy

Operatorzy telekomunikacyjni: Zmiana oferty TV a wypowiedzenie umowy

Coraz więcej klientów decyduje się na zakup kilku usług u jednego operatora. Czy można zmienić operatora telekomunikacyjnego, bez ponoszenia kary, gdy ten wprowadza zmiany w ofercie programowej TV? Wątpliwości wyjaśnia Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy.
W dobie powszechnej cyfryzacji i rozwoju usług telekomunikacyjnych coraz więcej konsumentów i przedsiębiorców korzysta ze zintegrowanych usług komunikacyjnych, w tym coraz popularniejszych usług Triple Play. W ramach tej usługi abonent uzyskuje możliwość korzystania z telewizji, Internetu i telefonu za pomocą jednego łącza telekomunikacyjnego. W tym miejscu należy podkreślić, że spośród tych trzech usług cyfrowych, najwięcej emocji i rozbieżności budzi usługa telewizji cyfrowej, która również jest jedną z najczęściej świadczonych. Na kanwie tej usługi powstały też budzące najwięcej emocji zagadnienia dotyczące możliwości zmiany oferty operatora telekomunikacyjnego w czasie obowiązywania umowy (w tym przede wszystkim zmiany jego oferty programowej). Często bowiem operatorzy telekomunikacyjni twierdzili, że zmiana oferty programowej nie stanowi istotnej zmiany umowy, a co za tym idzie nie rodzi żadnych konsekwencji prawnych. Ze stanowiskiem tym nie sposób się zgodzić.
Zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne istnieją dwa modele zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Niezależnie jednak od modelu zawieranej umowy ustawodawca nakłada na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego obowiązek poinformowania kontrahenta (niezależnie również od faktu czy jest on konsumentem czy też nie) o każdej proponowanej zmianie warunków umowy. Istotne, że zawsze jest to zmiana proponowana. W przypadku bowiem wprowadzania zmian do umowy abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia, jeśli nie akceptuje proponowanych zmian. Konsument ma możliwość wypowiedzenia niezależnie również od tego czy umowa zawarta była na czas określony czy nieokreślony. [/b] Jednocześnie jeżeli przy zawieraniu umowy przyznana została ulga, wypowiedzenie takie nie pociąga ze sobą obowiązku jej zwrotu. Postanowienie to jest o tyle istotne, że tak zwane ulgi są często zakamuflowanymi karami umownymi za wcześniejsze rozwiązanie umowy. Abonent naraża się bowiem na konieczność zapłaty udzielonej mu ulgi (zwykle przewyższającej wielokrotnie wysokość miesięcznej opłaty) w każdym wypadku jeśli wypowie umowę przed wskazanym w niej terminem.

Prawo do wypowiedzenia umowy może zostać zrealizowane do momentu wejścia w życie nowych warunków umowy, co z kolei może nastąpić nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca od zawiadomienia. Od wskazanych zasad istnieje jeden wyjątek. Zmiana warunków umowy (lub regulaminu) nie uprawnia abonenta do wypowiedzenia umowy jeśli wynika ona z konieczności dostosowania regulaminu (lub umowy) do powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub dotyczy jedynie zmiany nazwy, adresu lub siedziby przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Jednocześnie w doktrynie wskazuje się, że ten wyjątek dotyczy też wykreślenia lub zmiany postanowień uznanych za niezgodne z prawem.

Kwestią mającą istotne znaczenie praktyczne w tym przypadku jest, odpowiedź na pytanie czy zmiana oferty operatora telekomunikacyjnego (np. zmiana dostarczanych kanałów telewizji kablowej) stanowi zmianę warunków umowy. Mimo, iż z postanowień regulaminów operatorów telekomunikacyjnych wynika, często wprost, że nie jest to zmiana umowy, postanowienia takie nie są jednak zgodne z prawem. Klient zawierający umowę z operatorem kieruje się często właśnie tym jakie programy ma on w swojej ofercie. Jest to zatem warunek istotny umowy, który decyduje o jej zawarciu. W związku z powyższym należy uznać, że zmiana zakresu dostarczanych kanałów, nawet gdy nie pociąga za sobą zmiany ceny, stanowi zmianę warunków umowy, która umożliwia abonentowi skorzystanie z prawa do wypowiedzenia umowy.

W ostatnich miesiącach często podnoszoną wątpliwością było pytanie jakie konsekwencje rodzi wycofanie kanału, jeśli nie znajdował się on w ofercie danego operatora w momencie zawarcia umowy po czym został do niej włączony a następnie wyłączony, przy zastrzeżeniu, że włączenie kanału do oferty nie było traktowane przez operatora jako zmiana umowy. W takim wypadku należy uznać, że wycofanie kanału stanowi przesłankę do wypowiedzenia umowy. Wzbogacenie oferty przez wprowadzenie kanału jest zmianą umowy, zatem jego wyłączenie można uznać za niekorzystną zmianę umowy, uprawniającą do skorzystania z prawa do jej wypowiedzenia.

Trochę inaczej kształtuje się sytuacja abonentów, którzy zostali poinformowani, że dany kanał włączony jest do oferty jedynie na próbę i na z góry określony okres czasu. W takim wypadku operator może bowiem twierdzić, że nie doszło do trwałej modyfikacji oferty, a dokonana zmiana miała charakter jedynie akcji promocyjnej. W takim wypadku istotne jednak jest czy w zawiadomieniu o dodaniu nowego kanału wskazane zostało, na jaki okres został on wprowadzony. W przypadku bowiem jeśli kanał wprowadzony będzie jako świadczenie promocyjne, lecz nie będzie wskazane na jaki okres czasu, będzie to oznaczało, że został on wprowadzony na czas nieokreślony, co będzie równoznaczne ze zmianą oferty. W takim wypadku operator nie będzie chroniony twierdzeniem o rzekomej promocji, a wycofanie programu będzie skutkować możliwością wypowiedzenia umowy.

Należy wskazać, że kwestia, czy prawo do wypowiedzenia umowy istnieje również w przypadku wprowadzenia zmian korzystnych dla abonentów została jednoznacznie rozstrzygnięta. Z treści dyrektywy 2002/22/WE, w której zamieszczono generalne regulacje dotyczące zmiany umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych i możliwości jej wypowiedzenia wynika, że uprawnienie to przysługuje jedynie w przypadku dokonania niekorzystnych zmian dla abonentów. Nie mniej jednak wskazane ograniczenie nie zostało wprowadzone do polskiego sytemu w toku implementacji dyrektywy. W związku z powyższym istnieją dwie możliwości wykładni tego przepisu. Zgodnie z pierwszą, prawo do wypowiedzenia istnieje zawsze, niezależnie od tego czy zmiana umowy (regulaminu) była korzystna czy też nie. Zgodnie natomiast z drugą interpretacją możliwość wypowiedzenia umowy dotyczy wyłącznie zmian niekorzystnych dla abonenta. W chwili obecnej żadna ze wskazanych interpretacji nie została wprost zaakceptowana lub odrzucona przez sądy, nie można zatem orzec jaki skutek wywrze jej podniesienie w razie ewentualnego sporu.

Doktryna jednak skłania się w kierunku drugiego rozwiązania, iż prawo do wypowiedzenia rodzą jedynie zmiany niekorzystne. Stanowisko takie wydaje się być bardziej zgodne z zasadami ochrony abonentów, które przyświecały twórcom ustawy. Należy zatem wskazać, że w sytuacji gdy zmiany umowy będą korzystne dla abonenta przedsiębiorca może podnosić, że nie rodzą one uprawnienia do wypowiedzenia umowy bez konsekwencji finansowych (jak na przykład zmiana polegająca na dodaniu programu do oferty programowej). W tym miejscu pojawia się zatem kolejna kwestia, czy operator może bronić się przed wypowiedzeniem umowy wskazując, że co prawda doszło do zmiany oferty programowej (przez zastąpienie jednego programu innym), jednak program nowy jest lepszej jakości, lub jest ciekawszy, a co za tym idzie nie doszło do negatywnej zmiany dla abonenta. W takim wypadku należy uznać, że z zasady ochrony abonentów wynika odpowiedź przecząca. Abonent ma bowiem prawo do decydowania o tym, jaka oferta programowa mu odpowiada na podstawie własnego gustu i rozeznania. Nie ma możliwości abstrakcyjnego oszacowania co dla konkretnego abonenta jest ciekawe i atrakcyjne. Próby takie stanowiłyby próby pozbawienia abonentów możliwości kierowania się własnym zdaniem i osądem co w konsekwencji naruszyłoby ich prawa. W związku z powyższym należy uznać, że każde zastąpienie jednego programu innym stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy przez abonenta.

Na zakończenie należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni często nie informują abonentów ani o zmianie umowy ani o związanej z nią możliwości wypowiedzenia. W takim wypadku, odpowiadają oni za szkodę poniesioną przez abonenta, wynikającą z ich bezprawnego działania. Można argumentować, że szkodą w tym wypadku jest kwota ulgi, jaką abonent będzie zmuszony zapłacić jeśli zdecyduje się na wypowiedzenie umowy, z uwagi na prowadzone do niej zmiany (nawet, już po ich wprowadzeniu). Stanowisko takie nie zostało jednak do tej pory ocenione przez Sądy, wobec czego nie można przesądzić o jego skuteczności.
Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy

Komentarze (1 - 10 z 21)

dlugi tekst, ktory w zadnym momencie nie traktuje o umowach triple play, a ogolnie o umowach z na dostarczanie telewizji.

nie ma tu ani linijki o tym czy abonent posiadajacy jedna fakture na tv internet i telefon jako pakiet moze ja rozwiazac bez konsekwencji na wszystkie uslugi, czy tez tylko na TV...
HodowcaZwierzatFuterkowyh 24.12.2011 (16:42:36)
 1  
Nie uzyskalem odpowiedzi czy majac Polsat Internet Telefon moge wypowiedziec umowe ze wzgledu na wycofanie jakiegos kanalu. Jednoczesnie nie placac kary za inne uslugi ktore zostaly zakupione w sprzedazy laczonej.
Treść edytowana 1 raz (ostatnio 24 grudnia 2011 o 17:01:28 przez FazaFM).
 1  
Witam, czy ktoś z Was orientuje się czy w takim razie gdy decydowałem się w maju b.r. na cyfrowy polsat w którym to miałem pierwsze 6 miesięcy za darmo, to jeśli po zlikwidowaniu TVN HD+1 wypowiem umowe czy będę ponosił koszty tej ulgi/promocji udzielonej mi na te 6 miesięcy? Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
 0  
Telewizja "N" wycofuje właśnie kanał Cartoon Network :) ....
 0  
> Igor<
Rozdział 10.
Zmiana Regulaminu, zawieszenie świadczenia Usług, rozwiązanie lub wygaśnięcie
Umowy Abonenckiej
§ 15
1. Cyfrowy Polsat powiadamia Abonentów na piśmie o każdej zmianie w Regulaminie z wyprzedzeniem
co najmniej jednego Okresu Rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie.
Abonent w przypadku braku akceptacji zmian ma prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej.
2. W razie skorzystania przez Abonenta z tego prawa, Cyfrowemu Polsatowi nie przysługuje
roszczenie odszkodowawcze ani zwrot ulgi udzielonej Abonentowi przy zawieraniu Umowy Abonenckiej,
chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów
prawa, w tym usunięcia niedozwolonych postanowień umownych. W przypadku, gdy Abonent
nie wypowiedział Umowy w wyżej przewidziany sposób, uważa się, że wyraził zgodę na zmianę
Regulaminu
 0  
tylko nka nie informuje o możliwości rozwiązania umowy, owszem info o wyłączeniu kanałów pojawia się na ekranie tv wraz z fakturą, ale o rozwiązaniu umowy CISZA
 0  
Nie ma mowy o "Triple Play", a mnie, i nie tylko mnie, wlasnie to interesuje. Zgodzilem sie na przedluzenie umowy z UPC, gdy dostalem zapewnienie, ze jesli skonczy mi sie promocja na Canal+ za 20 zl, bede tylko musial do nich zadzwonic, a na pewno warunki promocyjne zostana zachowane. Pod koniec okresu promocyjnego zadzwonilem do UPC i dostalem zapewnienie, ze cena sie nie zmienia. A teraz, w grudniu 2011, zadzwoniono do mnie z BOK-u UPC z informacja, ze nastapila pomylka w systemie, ktory blednie naliczal oplaty za Canal+, po starej cenie, w zwiazku z czym albo zgodze sie na nowe warunki z wyzsza cena (35 zl z HD, do tej pory 20 zl z HD), albo bede placil 40 zl. Wiec pozostaje mi wypowiedzenie umowy na Canal+, a poniewaz zostalem oszukany przez konsultatntow UPC podczas przedluzania umowy, szukam sposobu na calkowite jej wypowiedzenie z UPC. Temat "Triple Play" interesuje mnie dlatego, ze oprocz TV, w ofercie mam takze telefon i internet.
 0  
[email protected] , dziękuję bardzo za odpowiedź na moje pytanie :) W takim razie zaraz po wyłączeniu TVN HD+1 składam wypowiedzenie do Cyfrowego Polsatu :) teraz tylko dylemat czy Nka czy Cyfra :) Pozdrawiam.
 0  
Igor: zapewniam Cię, że tego TVN HD+1 dla którego chcesz zrezygnować z CP nie da Ci ani Nka ani Cyfra.
 0  
Ale mi nie zależy na tym programie tylko na pretekscie zakończenia umowy z CP :) kanały sportowe i filmowe na których mi zależy mam w N w pakiecie za 49zł z umową na 13 miesięcy zamawiając przez internet a w CP za to na czym mi zależy muszę płacić 79zł więc różnica spora i warto skorzystać z możliwości przeniesienia :) chociaż jeszcze niewiem czy nie wezme Cyfry gdyż są tam dwa programy które bardzo bym chciał mieć (Hyper i C+ Sport ze względu na NBA)
 0